Współpraca dropshipping

Regulamin sklepu

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE
§ 1

Wstęp

1. Hurtownia internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://hurtowniagalanter.pl/ prowadzona jest przez DIVINO Group - Adam Borzym, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn,  NIP: 851-288-51-29, REGON: 320841826.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

DIVINO Group - Adam Borzym

ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn

Poczta elektroniczna: kontakt@hurtowniagalanter.pl

Kontakt telefoniczny: 517 651 323 (opłata za połączenie według stawki operatora)

Godziny pracy: 7:30 - 15:30

3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

 3. Klient/Zamawiający – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 4. Hurtownia – hurtownia internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://hurtowniagalanter.pl/

 5. Sprzedawca/Usługodawca – DIVINO Group - Adam Borzym, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn, NIP: 851-288-51-29, REGON: 320841826.

4. Niniejszy regulamin reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

5. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nabywających produkty w Hurtowni w celu dalszej odsprzedaży, tj. związanej bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Oznacza to, iż Sprzedawca współpracuje tylko i wyłącznie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, nabywającymi produkty w Hurtowni w celu dalszej odsprzedaży. Zamówienia mające charakter prywatny nie będą przyjmowane do realizacji.

ROZDZIAŁ II

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

 1. Blog – usługa dostępna w zakładce „Blog”. Klient ma możliwość zamieszczania komentarzy pod wpisami na Blogu. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z usługi „Blog” poprzez zamknięcie strony Hurtowni. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 2. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisana w § 3 niniejszego Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 3. Konto – usługa dostępna dla Klienta związana z rejestracją Konta w Hurtowni, szczegółowo opisana w § 6 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 4. Odzyskaj hasło – usługa umożliwiająca Klientowi wygenerowanie nowego hasła do Konta poprzez zakładkę „Zaloguj się/Nie pamiętasz hasła”, po wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Odzyskaj hasło”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

 5. Porównaj – usługa umożliwiająca porównanie kilku produktów dostępnych w ofercie Hurtowni, dostępna na karcie produktu po kliknięciu na przycisk „Porównaj”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

 6. Wyszukiwanie – usługa umożliwiająca wyszukiwanie treści poprzez dedykowane okienko „Szukaj”, dostępne na stronie Hurtowni. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

 7. Zapytaj o dostępność produktu – usługa dostępna dla Klientów, umożliwiająca uzyskanie informacji na temat dostępności danego produktu w przypadku jego braku. Aby uzyskać informacje na temat dostępności produktu, należy na karcie produktu kliknąć na przycisk „Powiadom o dostępności produktu”, następnie należy zredagować treść zapytania, podać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 8. Zamówienia – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi możliwości składania zamówień w celu zawierania umów sprzedaży na odległość, szczegółowo opisana w § 8 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia.

§ 3

Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera podczas rejestracji Konta zaznaczając checkbox „Zapisz się do Newslettera”.

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.

4. Klient może zmienić uprzednio wskazany adres e-mail, na który świadczona jest usługa Newsletter. Zmiana adresu e-mail może nastąpić poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@hurtowniagalanter.pl

5. Klient może zrezygnować z subskrypcji Newslettera w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez:

 1. przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@hurtowniagalanter.pl

 2. kliknięcie na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4

Warunki techniczne

1. Warunkiem korzystania z usług Hurtowni jest:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,

 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),

 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera,

 4. włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,

 5. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.

3. Klient jest zobowiązany korzystać z zasobów Hurtowni, zgodnie z jej przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ

§ 5

Informacja o zagrożeniach

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Klienta, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie – są to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,

 2. programy szpiegujące – są to programy śledzące działania Klienta, które gromadzą informacje o Kliencie i przesyłają je autorowi programu,

 3. włamania do systemu teleinformatycznego Klienta z użyciem narzędzi hackerskich,

 4. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,

 5. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.

3. Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Klient korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania strony Hurtowni, w szczególności inny wygląd strony, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Klientów co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze strony Hurtowni i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA

§ 6

Rejestracja Konta

1. W celu dokonania rejestracji Konta należy wypełnić formularz rejestracji, dostępny na stronie Hurtowni. Rejestracja Konta jest bezpłatna.

2. W celu rejestracji Konta należy kliknąć w zakładkę „Zaloguj się”, następnie należy podać adres e-mail i kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”. Następnie w formularzu rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, ustalić hasło, nazwa firmy, NIP, adres korespondencyjny oraz kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”. W kolejnym kroku na adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji. Po weryfikacji danych Klienta, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie aktywacji Konta, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej Konta. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotycząca Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. W ramach Konta, Klient ma dostęp do pełnej oferty Hurtowni.

§ 7

Rozwiązanie umowy dotyczącej Konta

1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącą Konta może wypowiedzieć Klient w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: kontakt@hurtowniagalanter.pl lub pisemnie na adres: DIVINO Group - Adam Borzym, ul Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn, Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie dotyczącej Konta w przypadku, gdy:

 1. Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz narusza postanowienia regulaminu,

 2. Klient prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemy informatycznego Hurtowni (działalność hackerska),

 3. nastąpi zamknięcie/likwidacja Hurtowni.

3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

ROZDZIAŁ VI

ZAMÓWIENIA

§ 8

Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Hurtowni przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a także drogą elektroniczną na adres: kontakt@hurtowniagalanter.pl

2. W celu złożenia zamówienia należy w pierwszej kolejności uzyskać dostęp do Konta, następnie należy skompletować zamówienie wybierając towar, określić jego ilość oraz kliknąć na przycisk „Dodaj do koszyka”.

3. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlone zamówienie Klienta i automatycznie są pobierane dane adresowe do wysyłki, jakie Klient podał przy rejestracji Konta. W tym miejscu możliwa jest również modyfikacja adresu do wysyłki poprzez dodanie nowego adresu dostawy.

4. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, formy płatności oraz składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk umożliwiający złożenie zamówienia. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 9

Realizacja zamówień

1. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich produktów z zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

2. Kolejność realizacji zamówień uzależniona jest od terminu dokonania wpłaty. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia opłacone.

3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku Zamawiający podejmuje decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy brakujący towar zostanie zastąpiony innym lub też czy zamówienie ma być w całości anulowane.

4. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.

5. W przypadku wysyłki towaru do Zamawiającego za pośrednictwem przewoźnika, Zamawiający zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. W przypadku zamówienia towaru i nie odebrania przesyłki przez Zamawiającego, koszty dostawy i jej zwrotu do Sprzedawcy ponosi Zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki Sprzedawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową o wysokości poniesionych kosztów, które Zamawiający zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni na podstawie wystawionej faktury VAT.

7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia do przewozu, aż do momentu wydania go Zamawiającemu, jak również za opóźnienie w dostawie przesyłki.

8. W przypadku nie uiszczenia należnej kwoty na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca wysyła przypomnienie o nieuiszczonej należności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowana zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie ureguluje należności wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie wskazanym na fakturze.

§ 10

Płatność za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność za pobraniem (tylko dla realizacji przesyłek na terytorium RP).

2. Zamawiający winien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Za moment dokonania zapłaty ceny wynikającej z faktury, uważa się moment uznania wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Płatność przelewem następuje na podany rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski, nr rachunku: 06 1050 1559 1000 0090 7569 9414.

4. Zamawiający, który wybrał formę płatności za pobraniem a nie odebrał przesyłki z towarem, przy kolejnym zamówieniu, ma jedynie możliwość dokonania przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W takim wypadku forma płatności za pobraniem jest niedostępna.

ROZDZIAŁ VII

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 11

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem strony Hurtowni można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@hurtowniagalanter.pl a także w formie pisemnej na adres: DIVINO Group - Adam Borzym, ul Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem.

§ 12

Rękojmia

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów ulega wyłączeniu.

ROZDZIAŁ VIII

DANE OSOBOWE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Adam Borzym prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DIVINO Group- Adam Borzym, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn, NIP: 851-288-51-29, REGON: 320841826.

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@hurtowniagalanter.pl oraz pisemnie na adres: DIVINO Group - Adam Borzym, ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn.

3. Administrator danych oświadcza, iż posiada niezbędne systemy informatyczne i stosuje odpowiednie procedury zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

4. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

 1. w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

 2. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

 3. w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

 5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

 6. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

5. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu realizacji usługi Newsletter, przetwarzany jest adres e-mail,

 2. w celu świadczenia usługi Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,

 3. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, nr rachunku bankowego,

 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,

 5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,

 6. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

6. Administrator danych udostępnia dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:

 1. firmom przewozowym realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,

 2. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 3. organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak dostawca oprogramowania Sklepu internetowego, dostawca usługi hostingu.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

 2. rejestracji Konta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych umożliwiających rejestrację Konta. Niepodanie danych uniemożliwi rejestrację Konta,

 3. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

 2. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

 3. do sprostowania (art. 16 RODO),

 4. do usunięcia danych (art. 17 RODO),

 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

 6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 7. do sprzeciwu (art. 21 RODO),

 8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

10. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@hurtowniagalanter.pl oraz pisemnie na adres: DIVINO Group - Adam Borzym, ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn.

11. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

12. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Zdjęcia znajdujące się na stronie Hurtowni stanowią własność Sprzedawcy oraz producentów współpracujących z Hurtownią. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez zgody Sprzedawcy jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2021 r.