Dropshipping

Zásady ochrany osobních údajů

§ 1 Obecná ustanovení

1. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví zásady zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu https://hurtowniagalanter.pl/.

(2. Používání webových stránek internetového obchodu probíhá prostřednictvím zabezpečeného protokolu SSL, který zvyšuje ochranu přenosu dat přes internet.

(3) Za účelem zajištění integrity a důvěrnosti údajů správce zavedl postupy, které umožňují přístup k údajům pouze oprávněným osobám a pouze v rozsahu nezbytném vzhledem k úkolům, které plní. Správce uplatňuje organizační a technická řešení, která zajišťují, že veškeré operace s osobními údaji jsou evidovány a prováděny pouze oprávněnými osobami.

§ 2 Správce osobních údajů

(1) Správcem osobních údajů je Adam Borzym vykonávající podnikatelskou činnost pod názvem DIVINO Group - Adam Borzym, zapsaný v Centrálním registru ekonomických činností a informací vedeném ministrem odpovědným za ekonomiku, adresa trvalého sídla: ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn. NIP: 851-288-51-29, REGON: 320841826.

(2) Správce údajů lze kontaktovat na e-mailové adrese: kontakt@hurtowniagalanter.pl a písemně na adrese: DIVINO Group - Adam Borzym, ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn.

§ 3 Cíle, právní základ a doba uchovávání údajů 1. Údaje se uchovávají po dobu jednoho roku.

(1) Cíle, právní základ a doba uchovávání osobních údajů:

 1. pro poskytování služby Newsletter na základě souhlasu osoby (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO), a to až do odvolání uděleného souhlasu,

 2. za účelem poskytování služby Účet (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO), po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající promlčecí době nároků,

 3. za účelem uzavření a plnění kupních smluv (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO), a to po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající promlčecí době nároků,

 4. za účelem splnění daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO), a to po dobu jejich uchovávání stanovenou daňovými předpisy,

 5. za účelem splnění účetních povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO), a to po dobu jejich uchovávání stanovenou účetními předpisy,

 6. za účelem uplatnění nebo obrany proti nárokům, což je oprávněný zájem správce (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO), po dobu odpovídající době promlčení nároků.

(2) Správce může zpracovávat následující osobní údaje:

 1. za účelem poskytování služby Newsletter je zpracovávána e-mailová adresa,

 2. za účelem poskytování služby Účet se zpracovává e-mailová adresa, jméno, příjmení,

 3. za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy se zpracovávají tyto údaje: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, DIČ, název podnikatele, číslo bankovního účtu,

 4. za účelem plnění daňových povinností se zpracovávají tyto údaje: jméno, příjmení, korespondenční adresa, DIČ, jméno Podnikatele, číslo bankovního účtu,

 5. za účelem plnění účetních povinností jsou zpracovávány tyto údaje: jméno, příjmení, korespondenční adresa, DIČ, jméno Podnikatele, číslo bankovního účtu,

 6. za účelem uplatnění pohledávek nebo obrany proti nim se zpracovávají: jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

§ 4 Příjemci údajů

(1) Správce nezpřístupňuje osobní údaje Zákazníků jiným subjektům, s výjimkou:

 1. kurýrním společnostem, které realizují zásilky jménem Správce,

 2. bankám v případě potřeby provedení zúčtování,

 3. subjektů provádějících elektronické platby, platebních karet,

 4. oprávněných státních orgánů, zejména Policie ČR, státního zastupitelství, předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele.

Dále mohou být osobní údaje Zákazníků zpřístupněny subjektům zpracovávajícím osobní údaje jménem a na příkaz Správce, a to na základě uzavřené smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, za účelem poskytování služeb uvedených ve smlouvě Správci, např. poskytovateli softwaru internetového obchodu, poskytovateli hostingových služeb.

§ 5 Práva subjektů údajů

(1) Každý subjekt údajů má právo:

 1. na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 RODO),

 2. obdržet kopii svých údajů (čl. 15 odst. 3 RODO),

 3. na opravu (článek 16 RODO),

 4. na výmaz (článek 17 RODO),

 5. na omezení zpracování údajů (článek 18 RODO) - požádat o omezení zpracování údajů, pokud:

 • subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů - po dobu, která správci umožňuje ověřit přesnost údajů,

 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu údajů tím, že požádá o omezení zpracování,

 • správce již údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje k určení, uplatnění nebo obhajobě nároku,

 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování - dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody námitky subjektu údajů,

 1. na přenositelnost údajů - obdržet ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, a požádat o zaslání těchto údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně (čl. 20 RODO),

 2. vznést námitku - vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro oprávněné účely správce z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, včetně profilování (čl. 21 RODO),

 3. kdykoli a bez udání důvodu odvolat souhlas, pokud fyzická osoba se zpracováním osobních údajů souhlasila. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

(2) Za účelem uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce údajů a informovat jej o tom, jaké právo (např. právo na získání kopie údajů, právo na výmaz atd.), v jakém rozsahu (např. využití konkrétní služby v obchodě) si přeje uplatnit. Žádost o uplatnění práv subjektu údajů lze podat e-mailem: kontakt@hurtowniagalanter.pl a písemně na adresu: DIVINO Group - Adam Borzym, Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn.

(3) Pokud Správce údajů po obdržení žádosti není schopen určit obsah žádosti nebo identifikovat žadatele na základě učiněného oznámení, požádá žadatele o poskytnutí dodatečných informací.

(4) Na žádost bude odpovězeno do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud je nutné tuto lhůtu prodloužit, správce informuje osobu, která žádost podala, o důvodech tohoto prodloužení. Odpověď bude poskytnuta na e-mailovou adresu, z níž byla žádost odeslána, a v případě žádostí zaslaných písemně bude odpověď zaslána doporučeně na adresu uvedenou osobou podávající žádost, pokud z obsahu žádosti nevyplývá, že si osoba přeje obdržet zpětnou vazbu na e-mailovou adresu.

§ 6 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu zabývajícího se ochranou osobních údajů, kterým je v Polsku předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ulice Stawki 2, 00-193 Varšava. Kontakt s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů je možný:

 1. Stawki 2, 00-193 Varšava,

 2. prostřednictvím elektronické schránky dostupné na internetových stránkách: https: //www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 3. telefonicky (infolinka Úřadu): 606 950 000.

§ 7 Informace o požadavku/povinnosti poskytnutí údajů

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytné. Nutnost poskytnout údaje nastává v následujících případech:

 1. uzavření smlouvy o prodeji na dálku. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření a plnění smlouvy má za následek nemožnost uzavření takové smlouvy,

 2. registrace účtu. Pro registraci účtu je nutné poskytnout údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři. Neposkytnutí těchto údajů znemožní registraci Účtu,

 3. vzhledem k zákonným povinnostem Správce. Mezi tyto povinnosti patří zpracování osobních údajů za účelem plnění daňových povinností a v souvislosti s vedením účetnictví. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nesplnění výše uvedených povinností.

§ 8 Soubory cookie

Internetový obchod využívá mechanismus cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou při prohlížení internetového obchodu ukládány systémem ICT do počítačového systému Uživatele (do počítače, telefonu, tabletu) a umožňují následnou identifikaci Uživatele v případě opakovaného připojení k internetovým stránkám obchodu ze zařízení (např. počítače, telefonu, tabletu), na kterém byly uloženy. Tyto soubory jsou určeny k zajištění řádného fungování Obchodu.

(2) Internetový obchod používá soubory cookie:

 1. session cookies - ukládají se v zařízení uživatele a zůstávají tam až do konce relace daného prohlížeče. Uložené informace jsou poté z paměti zařízení trvale vymazány. Mechanismus souborů cookie relace neumožňuje shromažďovat žádné údaje ani důvěrné informace ze zařízení Uživatele,

 2. trvalé soubory cookie - jsou uloženy v zařízení Uživatele a zůstávají tam až do jejich vymazání. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení nezpůsobí jejich vymazání ze zařízení Uživatele. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje shromažďovat ze zařízení Uživatele žádné údaje ani důvěrné informace.

(3) Webové stránky používají následující typy souborů cookie:

Základní soubory cookie (1)

Základní soubory cookie přispívají k použitelnosti webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace po stránkách a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie nemůže webová stránka správně fungovat.

Název souborů cookie

Poskytovatel

Typ

Datum vypršení platnosti

PrestaShop-#

wholesalegalanter.co.uk

HTTP

19 dní

Preferenční soubory cookie (1)

Název souborů cookie

Poskytovatel

Typ

Datum vypršení platnosti

zobrazit

wholesalegalanter.co.uk

HTTP

Relace

Statistické soubory cookie (3)

Statistické soubory cookie pomáhají správci webových stránek pochopit, jak se uživatelé na webových stránkách chovají, a to shromažďováním a vykazováním anonymních informací.

Název souborů cookie

Poskytovatel

Typ

Datum vypršení platnosti

_ga

wholesalegalanter.co.uk

HTTP

2 roky

_gat

hurtowniagalanter.pl

HTTP

1 den

_gid

wholesalegalanter.pl

HTTP

1 den

Nezařazené soubory cookie (1)

Soubory cookie, které klasifikujeme u poskytovatelů jednotlivých souborů cookie.

Název souboru cookie

Poskytovatel

Typ

Datum vypršení platnosti

fbssls_

wholesalegalanter.co.uk

HTML

Relace

4 Soubory cookie používané v obchodě nejsou škodlivé ani pro uživatele, ani pro počítač/zařízení, které uživatel používá, proto doporučujeme, abyste je v nastavení webového prohlížeče nezakázali. Mechanismus fungování souborů cookie lze kdykoli vypnout změnou nastavení internetového prohlížeče; vypnutí souborů cookie však může zabránit řádnému používání webových stránek internetového obchodu. Pokud tuto možnost využijete, bude používání internetového obchodu možné, s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookie. Podrobné informace o možnostech a zacházení se soubory cookie jsou k dispozici v prohlížečích v nápovědě příslušného internetového prohlížeče, který uživatel používá.

§ 9 Sociální pluginy

Webové stránky používají k propagaci a rozvoji produktů sociální pluginy, jako je Facebook. Zásuvný modul Facebooku je k dispozici pod logem "Logo Facebooku". Při používání této webové stránky způsobí kliknutí na "Logo Facebook" přímé spojení mezi prohlížečem uživatele a serverem Facebook. Používání této Webové stránky a používání Fanpage Poskytovatele služeb může být případně sledováno společností Facebook, pokud má Uživatel účet na Facebooku. V rámci Fanpage nabízí Poskytovatel služeb různé sociální funkce, prostřednictvím kterých mohou Uživatelé komunikovat s ostatními Uživateli, psát příspěvky a komentovat naši Fanpage. Více informací je k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.